Zamówienia publiczne

Postępowanie nr ZP. 271. 9. 2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno-kompensacyjnego w Karkonosze dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”

Zapytanie ofertowe

Czytaj TUTAJ

Plan wyjazdu - załącznik edytowalny

Czytaj TUTAJ

-----------------------

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 1.07.2020 r.

Czytaj TUTAJ

-----------------------

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 10.07.2020 r.

Czytaj TUTAJ

-----------------------

Zmiana treści zapytanie ofertowego

Czytaj TUTAJ

-----------------------

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 14.07.2020 r.

Czytaj TUTAJ

-----------------------

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.07.2020 r.

Czytaj TUTAJ

-----------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj TUTAJ

 

 


 

Postępowanie nr ZP. 271. 8. 2020 Sianowski Klub Integracji Społecznej – Modernizacja (przebudowa i remont budynku klubu wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja techniczna

SIWZ

Załączniki - wersja edytowalna

--------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Czytaj TUTAJ

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług doradztwa w ramach projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej”.
Zamówienie podzielone na części.

Więcej czytaj TUTAJ

Termin składania ofert: 29.06.2020 godz. 12:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a
Termin otwarcia ofert: 29.06.2020 godz. 12:15 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a

-----------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradztwa dla uczestników projektu "Sianowski Klub Integracji Społecznej"

Więcej czytaj TUTAJ

-----------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj TUTAJ

 

 Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audio/video, agd, rtv, ogrodniczego w ramach projektu Sianowski Klub Integracji Społecznej. Postępowanie dot. części V - dostawa sprzętu audio/video czytaj TUTAJ

Termin i miejsce składania ofert: siedziba MGOPS Sianów, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów do 12.06.2020r. do godz. 14:00
Termin i miejsce otwarcia ofert: siedziba MGOPS Sianów, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów do 15.06.2020r. do godz. 8:30

-----------------------

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert - więcej czytaj TUTAJ

Termin składania ofert : 15.06.2020r. godz. 13:30,
Termin otwarcia ofert: 15.06.2020r. godz. 13:45

----------------------

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.06.2020 r. - więcej czytaj TUTAJ

----------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty czytaj TUTAJ

 

 


 

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Kurs – operator kosy spalinowej i elektrycznej (min. 8 godz.) - 3 osoby czytaj TUTAJ

Termin i miejsce składania ofert: siedziba MGOPS Sianów ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów do 12.06.2020r. do godz. 14:00
Termin i miejsce otwarcia ofert: siedziba MGOPS Sianów ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów do 15.06.2020r. do godz. 8:00

--------------------

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert - więcej czytaj TUTAJ

Termin składania ofert : 15.06.2020r. godz. 13:00,
Termin otwarcia ofert: 15.06.2020r. godz. 13:15.

--------------------

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.06.2020 r. - więcej czytaj TUTAJ

--------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ

 

 


 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: Kurs – operator kosy spalinowej i elektrycznej (min. 8 godz.) - 4 osoby - więcej czytaj TUTAJ (format pdf).

Wymagane dokumenty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów, terminie do 25.05.2020 godz. 15:00 pokój nr 3 - sekretariat. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

Oferta na wykonanie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu operatora kosy spalinowej i elektrycznej dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” . Nie otwierać przed 26.05.2020 r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2020 r. o godz. 8:00.

-------------------------

Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format pdf).

 

------------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania - czytaj TUTAJ (format pdf).


 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audio/video, agd, rtv, ogrodniczego w ramach projektu Sianowski Klub Integracji Społecznej współfinansowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
Zamówienie podzielone na części. Każdy Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę na dowolną ilość części.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów, w terminie do 15.05.2020 r. godz. 13:00 w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na dostawę sprzętu. Nie otwierać przed 15.05.2020 r.”

 

---------------------------
 
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy z dnia 12.05.2020 r. - czytaj TUTAJ (format pdf).

Załącznik nr 1 w formie edytowalnej pobierz TUTAJ (format docx)
 
 
--------------------------
Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert - więcej czytaj TUTAJ (format pdf).

Termin składania ofert : 20.05.2020r. godz. 13:00,

Termin otwarcia ofert: 20.05.2020r. godz. 13:15.
 
-------------------------
 

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy z dnia 13.05.2020 - czytaj TUTAJ (format pdf).

-------------------------

Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format pdf).

-------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).

Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty, dot. części V - dostawa sprzętu audio/video - czytaj TUTAJ (format pdf).

-------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. części V - dostawa sprzętu audio/video - czytaj TUTAJ (format pdf).

 

 


 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego pn. "Organizacja wyjazdu na warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników projektu "Równość szans w Gminie Sianów" - Czytaj TUTAJ (format pdf).

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej - pobierz TUTAJ (format .odt).
Zestawienie wykonanych usług - pobierz TUTAJ (format .odt).
 

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego:
W ust. 15 Warunki zmiany umowy dodaje się zapis: W celu minimalizowania skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie (np. zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19) Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy lub dokonania zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zadania po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą - calość czytaj TUTAJ (format pdf).

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wyjazdu na warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” - zobacz TUTAJ (format pdf).

 

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest organizacja wyjazdu na warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” - zobacz TUTAJ (format pdf).

 


 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczestników projektu "Równość szans w Gminie Sianów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zamówienie z podziałem na części.
Termin i miejsce składania ofert: 17.01.2020r. godz. 8:00, siedziba Zamawiającego ul. słowackiego 3a, 76-004 Sianów, pok. nr 3 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 17.01.2020r. godz. 8:30, siedziba Zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe - czytaj TUTAJ (format pdf)

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej - czytaj TUTAJ (format .odt)

Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format .pdf)


 


 

OGŁOSZENIE  w sprawie wydłużenia terminu składania ofert dot. naboru na realizację talonów dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 

OGŁOSZENIE dot. naboru ofert na realizację talonów dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - całość czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT - calość czytaj tutaj (format pdf).

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór ofert na przygotowywanie posiłków w formie drugiego dania dla domowników Dziennego Domu „SENIOR+” w Sianowie

 

Termin składania ofert: do dnia 13.12.2019 (do godz. 13:00)
Miejsce składania ofert: Biuro podawcze MGOPS Sianów

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT - calość czytaj tutaj (format pdf).

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór ofert na przygotowywanie oraz wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie


Zaproszenie skierowane jest do placówek gastronomicznych z terenu Gminy i Miasta Sianów


Termin składania ofert: do dnia 13.12.2019 (do godz. 13:00)
Miejsce składania ofert: Biuro podawcze MGOPS Sianów

 


 

Zapytanie ofertowe: Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Sianowie.

Termin składania ofert: 14.10.2019r. (poniedziałek) godz. 12:00.
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, pok. nr 12 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 14.10.2019 r. godz.12:15.

 

Dokumenty do pobrania TUTAJ (pliki są spakowane w formacie .zip i można je otworzyć np. darmowym programem

7-Zip do pobrania TUTAJ)

 

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz dodatkowego asortymentu związanego z bezpieczeństwem pracy dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” odbywających staże. Termin składania ofert: 15.07.2019r. godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 15.07.2019r. o godz. 12:15.


Formularz ofertowy - czytaj TUTAJ (format docx).

Zapytanie ofertowe - czytaj TUTAJ (format pdf)


Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format pdf).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).

Zapytanie ofertowe: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno-kompensacyjnego w Tatry dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”. Termin składania ofert: 30.04.2019r. godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi 02.05.2019r. o godz. 9:00.

Zapytanie ofertowe - czytaj TUTAJ (format pdf).
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej - czytaj TUTAJ (format .doc).
Plan wyjazdu w wersji edytowalnej - czytaj TUTAJ (format .doc).

 

Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format pdf).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).

 
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Zamówienie z podziałem na części:
część I - Doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”,
część II – Doradztwo pedagogiczne z elementami mediacji dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”,
część III – Doradztwo prawne dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”.
Zapytanie ofertowe - usługi doradcze czytaj TUTAJ (format pdf).
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej pobierz TUTAJ (format .doc).

Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format pdf).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).


Pytania z dnia 29.04.2019r. wraz z odpowiedziami - czytaj TUTAJ (format pdf).

Wydłużenie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 16.05.2019r. godz. 15:00 - więcej czytaj TUTAJ (fomat pdf).


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zamówienie z podziałem z części.

Kursy zapytanie ofertowe czytaj TUTAJ (format pdf).

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej pobierz TUTAJ (format .doc).

Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format pdf).

 

 "Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. "Warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników projektu "Równość szans w Gminie Sianów" - pobierz TUTAJ (format pdf).

 

FORMULARZ OFERTOWY na Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” - pobierz TUTAJ (formad doc).

 

ZESTAWIENIE WYKONANYCH USŁUG - pobierz TUTAJ (format doc).

 

Wzór umowy - pobierz TUTAJ (format pdf).

 

 "Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu "Równość szans w Gminie Sianów" - czytaj TUTAJ (format pdf).


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadania pn. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Równość szans w Gminie Sianów" - czytaj TUTAJ (format pdf).

 

Informacja o udzieleniu zamówienia - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

Zaproszenie do składanie ofert na realizację zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro pn. Animator lokalny w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów”:

- formularz ofertowy pobierz TUTAJ (format doc).

- zaproszenie do składania ofert czytaj TUTAJ (format pdf).

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym do zadania pn. „Animator lokalny w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” - czytaj TUTAJ (format pdf).


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2019 21:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gierowski
Ilość wyświetleń: 1921
24 lipca 2020 12:35 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.
24 lipca 2020 12:34 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.
24 lipca 2020 12:33 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.